Postępowania aktualne

-= brak aktualnych postępowań przetargowych =-

Postępowania zakończone

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 3.

Termin składania ofert do dnia 17-09-2018
Numer ogłoszenia 1135779
Status ogłoszenia Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2018 roku do godziny 10.00.
Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.
Oferty złożone po terminie, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa wózka widłowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa wózka widłowego zasilanego gazem CNG o nośności

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty
Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
Lp. KRYTERIUM WAGA PUNKTOWA
1. Cena netto (C) 80%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 80 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) = najniższa ofertowana cena netto (Cmin) x 100 x 80%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, rozładunku, wniesienia i montażu, inne prace związane z ich uruchomieniem, koszty gwarancji, przeszkolenia personelu Zamawiającego, itp.).

Wykluczenia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 2.

Termin składania ofert do dnia 24-08-2018<
Numer ogłoszenia 1131079
Status ogłoszenia Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godziny 10.00.
Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.
Oferty złożone po terminie, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

apg@4gns.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48509040503

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres sprzętu informatycznego, oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania dedykowanego do zarządzania produkcją stacji bazowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres sprzętu informatycznego, oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania dedykowanego do zarządzania produkcją stacji bazowych.
Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do projektowania i zarządzania linią technologicznej do produkcji stacji bazowych, tj.
1. zestaw komputerowy – 3 szt.,
2. drukarka,
3. serwer,
4. drukarka 3D,
5. program Auto Cad 2017 – 3 szt.,
6. oprogramowanie do druku 3D – 3 szt.,
7. oprogramowanie do zarządzania produkcją.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca ma zapewnić jednorazową realizację zamówienia, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy. Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 10 września 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Wiedza i doświadczenie

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Potencjał techniczny

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Dodatkowe warunki

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Warunki zmiany umowy

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
Lp. KRYTERIUM WAGA PUNKTOWA
1. Cena netto (C) 80%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 80 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) = najniższa ofertowana cena netto (Cmin) x 100 x 80%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, rozładunku, wniesienia i montażu, inne prace związane z ich uruchomieniem, koszty gwarancji, przeszkolenia personelu Zamawiającego, itp.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Nazwa EURO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROZŁUCKA NR 11, LOK. 19, WARSZAWA 04-020
NIP/REGON NIP 1132956517 / REGON 368825126
Data wpłynięcia oferty: 24.08.2018 r.
Cena:
netto 800 000,00 słownie: osiemset tysięcy złotych zero groszy
VAT 184 000,00 słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy
brutto 984 000,00 słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące zero groszy

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 1 - ogłoszenie II

Termin składania ofert do dnia 11-06-2018
Numer ogłoszenia 1109595
Status ogłoszenia Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną do produkcji wież stacji bazowych.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Zamawiający wymaga uruchomienia i zintegrowania urządzeń i maszyn w jednym ciągu technologicznym. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne ze sobą oraz zharmonizowane, tak aby stanowiły ze sobą spójny ciąg technologiczny do produkcji wież bazowych.
Rezultatem zestawienia i zintegrowania poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie linii technologicznej do produkcji stacji bazowych, zarządzanej przez Zamawiającego. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Kategoria zamówienia: dostawy.
Miejsce realizacji zamówienia: Radom, dokładne miejsce realizacji zamówienia Zamawiający poda etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną służącą do produkcji wież bazowych.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań i celów przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Rezultatem zestawienia poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie, zarządzanej przez Zamawiającego, linii technologicznej do produkcji stacji bazowych. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) oraz opisem przedmiotu zamówienia udostępnionym Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (dokument stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Część I: Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa maszyn do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych:
1. prasa krawędziowa
2. spawarka MIG MAG
3. piła taśmowa
4. plazma CNC
Część II: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - dostawa objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje na temat wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia tej części zamówienia zostały ujęte w odrębnym dokumencie/opracowaniu, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Dokument ten zostanie udostępniony jedynie Wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności podpisując stosowną umowę o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy w częściach. Dostawa przedmiotu zamówienia może mieć miejsce maksymalnie w trzech częściach zgodnie z zrealizowanymi dostawami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunku udziału określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy, którzy prowadzą działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia oraz którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, prowadzi działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, a także że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdej realizacji, wykonanych w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) dla każdej realizacji, zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju wykonanych w okresie co ostatnich 2 lat (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. referencje lub faktury sprzedaży lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym, co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym), co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. rejestr sprzedaży, zestawienie obrotów i sald, bilans, sprawozdanie finansowe lub inny dokument finansowy o równoważnej wartości dowodowej.

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający i Wykonawca, zawrą umowę o udzielenie zamówienia, w której określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia z zachowaniem niżej określonych zasad.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy o zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, tj. okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrze, niemożliwe do zapobieżenia,
3) w zakresie zmiany terminu dostawy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
4) polepszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
5) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
1. Cena netto (C) 70%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
3. Serwis oraz magazyn części zamiennych dostępny na terenie RP 10%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 70 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) =
najniższa ofertowana cena netto (Cmin)
x 100 x 70%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
3. Kryterium „serwis” rozpatrywane będzie na podstawie dostępnego na terenie RP do oferowanego przedmiotu zamówienia serwisu i magazynu części zamiennych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną opcję „tak” lub „nie” wpisaną dla tego kryterium.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „serwis” wynosi 10 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od wybranej opcji „tak” lub „nie” tj. w zależności od udzielonej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi: czy na terenie RP dostępny jest serwis i magazyn części zmiennych do oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) tak – 10 punktów,
2) nie – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Wybrany wykonawca:
SOL-TRADE s.r.o., Dolné Rudiny 8363/3, 01001 Žilinie
Data wpłynięcia oferty: 11.06.2018 r.
Cena: 8425000,00 zł

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 1.

Termin składania ofert do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia 1095604

Status ogłoszenia  Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 12.04.2018 r. zmienia treść Ogłoszenia poprzez zmianę:
1. Terminu składania ofert z 23 kwietnia 2018 r. na 07 maja 2018 r.
2. Informacji „Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” poprzez usunięcie wpisu.
3. Załącznika w postaci dokumentu pn. „Zapytanie ofertowe” na załącznik postaci dokumentu „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 12.04.2018 r.”
4. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Zamawiający w dniu 23.04.2018 r. zmienia treść Ogłoszenia poprzez zmianę:
1. Terminu składania ofert z 07 maja 2018 r. na 14 maja 2018 r.
2. Informacji z „Kod CPV 42100000-0 Nazwa kodu CPV Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej” na „Kod CPV 42000000-6 Nazwa Kodu CPV Maszyny przemysłowe”
3. Załącznika w postaci dokumentu pn. „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 12.04.2018 r.” na załącznik w postaci dokumentu „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 23.04.2018 r.”

Treść Ogłoszenia wraz załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionej informacji/zmiany.

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną do produkcji wież stacji bazowych.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Zamawiający wymaga uruchomienia i zintegrowania urządzeń i maszyn w jednym ciągu technologicznym. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne ze sobą oraz zharmonizowane, tak aby stanowiły ze sobą spójny ciąg technologiczny do produkcji wież bazowych.
Rezultatem zestawienia i zintegrowania poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie linii technologicznej do produkcji stacji bazowych, zarządzanej przez Zamawiającego. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Kategoria zamówienia: dostawy.
Miejsce realizacji zamówienia: Radom, dokładne miejsce realizacji zamówienia Zamawiający poda etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną służącą do produkcji wież bazowych.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań i celów przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Rezultatem zestawienia poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie, zarządzanej przez Zamawiającego, linii technologicznej do produkcji stacji bazowych. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) oraz opisem przedmiotu zamówienia udostępnionym Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (dokument stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Część I: Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa maszyn do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych:
1. prasa krawędziowa
2. spawarka MIG MAG
3. piła taśmowa
4. plazma CNC
Część II: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - dostawa objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje na temat wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia tej części zamówienia zostały ujęte w odrębnym dokumencie/opracowaniu, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Dokument ten zostanie udostępniony jedynie Wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności podpisując stosowną umowę o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42100000-0

Nazwa kodu CPV

Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy w częściach. Dostawa przedmiotu zamówienia może mieć miejsce maksymalnie w trzech częściach zgodnie z zrealizowanymi dostawami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunku udziału określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy, którzy prowadzą działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia oraz którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, prowadzi działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, a także że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdej realizacji, wykonanych w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) dla każdej realizacji, zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju wykonanych w okresie co ostatnich 2 lat (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. referencje lub faktury sprzedaży lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym, co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym), co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. rejestr sprzedaży, zestawienie obrotów i sald, bilans, sprawozdanie finansowe lub inny dokument finansowy o równoważnej wartości dowodowej.

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający i Wykonawca, zawrą umowę o udzielenie zamówienia, w której określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia z zachowaniem niżej określonych zasad.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy o zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, tj. okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrze, niemożliwe do zapobieżenia,
3) w zakresie zmiany terminu dostawy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
4) polepszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
5) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”. 
1. Cena netto (C) 70%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
3. Serwis oraz magazyn części zamiennych dostępny na terenie RP 10%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 70 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) =
najniższa ofertowana cena netto (Cmin)
x 100 x 70%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
3. Kryterium „serwis” rozpatrywane będzie na podstawie dostępnego na terenie RP do oferowanego przedmiotu zamówienia serwisu i magazynu części zamiennych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną opcję „tak” lub „nie” wpisaną dla tego kryterium.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „serwis” wynosi 10 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od wybranej opcji „tak” lub „nie” tj. w zależności od udzielonej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi: czy na terenie RP dostępny jest serwis i magazyn części zmiennych do oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) tak – 10 punktów,
2) nie – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert