Przedsiębiorstwo Techniczno Innowacyjne ALGO pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: 

Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawca, a jej partnerami handlowymi” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013  (www.poig.gov.pl): 

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne 

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

  

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-155/13-00 

Wartość Projektu: 3 635 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 817 500,00 PLN

  


 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Początek strony